Emprenedoria agrària i social

01Partim de dos punts forts i un punt feble. Un punt fort és que a Catalunya tenim un clima i uns camps idonis per produir raïm de qualitat i elaborar uns excel·lents vins, olis i altres productes de qualitat. Un altre punt fort és que tenim un munt de possibilitats de crear activitats al voltant de la gastronomia i del turisme familiar. El punt feble és que el pagès tot sol no pot deixar de conrear per dedicar-se a elaborar, promocionar, gestionar, comercialitzar i distribuir el seus productes, el seu paisatge o el turisme familiar, i per això fa falta gent amb ganes i idees per treballar a fons.

En efecte, esdevé molt important l’emprenedoria col·lectiva agrària, i és també vital trobar els models de treball més adequats a la realitat del país, o millor encara, trobar els models d’associació o empresa laboral que siguin més òptims des del punts de vista de l’ocupació. És a dir, la distribució del treball digne i de la renda justa que permeti un desenvolupament rural sota la perspectiva de guanyar en qualitat de vida.

En aquest àmbit hi té relativa importància la propera cita dels ciutadans de la Unió Europea a les urnes, ja que actualment els organismes de la UE, es troben negociant la propera PAC, Política Agrària Comuna, dels anys 2014 a 2020, que afecta en gran mesura a les polítiques agràries del país. Dins de la PAC també trobem les iniciatives comunitàries del Observatori Europeu LEADER, les quals s’elaboren utilitzant com a guia metodològica la coneguda Declaració de Cork que va sortir de la Conferència Europea de Desenvolupament Rural “Per un paisatge rural viu” que es va celebrar a la localitat de Cork, Irlanda, el novembre de 1996. La Declaració de Cork esdevé doncs una mena de guia elemental per la majoria de polítiques agràries i pel desenvolupament rural, per això és important tenir present el conjunt de la Declaració, i en especial el seu programa pel desenvolupament en deu punts, que són la prioritat rural, l’enfocament integrat, la diversificació, la sostenibilitat, la subsidiarietat, la simplificació, la programació, el finançament, la gestió i l’avaluació i investigació.

En resum, aquest programa pretén invertir el procés d’immigració del camp, fomentar l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, establir un equilibri més just de la despesa pública entre les zones rurals i urbanes en quan educació, sanitat, comunicacions, desenvolupament personal i oci. Diversificar l’economia, la gestió dels recursos naturals, foment de la cultura, el turisme i les activitats recreatives. El mateix temps pretén fomentar el respecte a la biodiversitat i la identitat cultural de cada lloc, a través de la descentralització d’aquestes polítiques i basar-se en l’associació i la cooperació dels interessats. En conclusió, de la lectura dels punts del programa s’observa que la Declaració de Cork parteix de la idea de fer viables les explotacions agràries, conservar el medi, de la consciència ciutadana sobre la importància de la qualitat de vida i que les zones rurals ofereixen un escenari ideal per crear un model de desenvolupament modern de qualitat.

Però la Declaració també diu que les PAC (Política Agrària Comuna) haurà d’adaptar-se a les realitats i reptes de la demanda, a les preferències dels consumidors, l’evolució del comerç internacional i les ampliacions de la Unió Europea, i que per això s’haurà d’ajudar i orientar clarament els agricultors. Realitzar una adequada lectura de la realitat de la demanda, les preferències dels consumidors i l’evolució del comerç internacional en ponderació amb els punts del programa no sembla una tasca gens fàcil, i aquí és on s’obren les possibilitats de realitzar vàries interpretacions de la guia.

Per una banda, tenim la interpretació que en fa l’exposició de motius de la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d’arrendaments rústics, que citant la Declaració com a punt de partida, té com a element fonamental la millora de la competitivitat de les explotacions agràries als mercats i consolidar empreses viables capaces de generar òptims nivells de renda i d’ocupació. Però per aconseguir aquesta viabilitat, l’exposició parteix de la única idea de què l’augment de l’eficiència de les explotacions agràries requereix explotacions més grans en termes de superfície i de rendiments, i diu literalment que “hi ha nuclis rurals on uns quants empresaris porten en cultiu tot el terme, mantenen llaurades i vives les terres, i permeten complir la doble funció de producció d’aliments i conservació del medi”. També exposa el seu desig que davant la tendència a la disminució activa agrària es permeti  agrupar una bona base superficial promovent la tendència del sud d’Espanya en la proliferació de societat d’administració de finques alienes.

Una altre manera d’aconseguir la viabilitat de les explotacions agràries pot venir del tipus de societat que regula el Decret 199/2013, de 23 de juliol, sobre les societats agràries de transformació catalana, les conegudes amb l’abreviatura SAT CAT, que són societats civils de finalitat econòmica social que, en benefici dels seus socis, tenen per objecte la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament rurals i agraris i la prestació de serveis comuns que serveixen a aquelles finalitats.

I una tercera i per mi més interessant via, en tots els sentits expressats en aquest article, és la creació d’empreses socials i cooperatives, que des del mes d’abril fins el mes d’octubre d’aquest any s’està promovent per tot el territori català dins el programa marc de la cooperació pública i privada, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació, en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives. Tenim un model d’èxit ben interessant a casa nostra, a la Catalunya interior, concretament a Vallbona de les Monges, dins la Ruta del Cister, l’any 1974 va començar a emprendre la Cooperativa l’Olivera en el cultiu de vinyes i oliveres mitjançant una cooperativa d’integració social que incorpora persones amb dificultats que està fent una gran tasca en tots els sentits, i que està obtenint uns productes vitivinícoles extraordinaris que us convido a tastar.

http://www.naciodigital.cat/vadevi/noticia/5309/emprenedoria/agraria/social

[Josep Saperes]