Noves tendències de gestió turística

Les tècniques de gestió turística de qualsevol destinació han canviat al llarg dels temps. Hi han afectat directament diferents aspectes, però em centraré especialment en els canvis que està vivint el sector turístic, com a resultat del gran procés d’evolució tecnològica. Un procés en el que hi estem immersos des de fa anys, però sembla ser que és de forma més recent quan presenta una afectació més ràpida.

L’evolució d’Internet i les TIC s’ha convertit en un dels factors que ha influït més en la modificació de les estratègies de gestió d’una destinació. No només de la oferta, sinó també de la demanda. I és que en realitat, el sector turístic és un dels sectors on s’ha generat, des de fa anys, un canvi més important en termes de comportament en aquest àmbit.

En el cas de la oferta, el gran desenvolupament d’Internet, juntament amb d’altres evolucions en el món de la tecnologia, ha implicat que les destinacions modifiquin les seves eines i estratègies de gestió, on realment la informació i el coneixement representen un dels principals factors. Un cop detectats tots aquests canvis i la ràpida transformació de l’entorn tecnològic, els ens de gestió turística de les diferents marques i destinacions, s’han vist condicionats a fer una adaptació, per poder evitar la pèrdua de competitivitat dins el mercat turístic. En certa manera, les estratègies i actuacions de les destinacions al llarg dels anys han anat avançant i ho han de seguir fent, cap a un model de gestió integral que garanteixi una major optimització dels seus recursos en aquest context. Amb l’acomodació a aquestes noves estratègies s’aconsegueix interactuar de forma ràpida i efectiva amb els consumidors, així com ampliar els canals de promoció i comercialització (xarxes socials, comunicació online, etc…).

En aquest sentit, no es pot obviar el paper dels consumidors. Hem viscut, i encara estem vivint, un canvi impressionant derivat a uns nous hàbits de consum de la informació turística, en tant que ha augmentat directament la capacitat dels turistes per generar continguts a l’entorn de la destinació. Les xarxes socials han esdevingut una revolució en la manera com els turistes investiguen abans de reservar qualsevol servei. Diferents estudis realitzats demostren que les persones valoren molt les diferents opinions a l’entorn de les experiències d’altres visitants, amb l’afegit que en comparteixen els continguts, comentaris i/o crítiques, tant pròpies com les que es poden trobar a Internet entorn a un establiment turístic o espai. Per tant, és molt important que la pròpia destinació tingui en compte aquest fet i el sàpiga gestionar correctament.

Les eines, canals i intermediaris, i en definitiva, tots els elements que formen part del màrqueting turístic han canviat des dels inicis del turisme acord amb el que han fet l’entorn online. Així doncs es pot afirmar que la recerca d’informació, l’organització, la reserva, el gaudi del viatge i el post viatge, és a dir tot el cicle del viatge s’ha vist alterat pel desenvolupament de les TIC i Internet.