Herbicides cancerígens: el glifosat

Al Baix Penedès estem d’enhorabona! I és que alguns ajuntaments com El Vendrell (la capital) i Calafell han aprovat mocions per a l’eradicació del glifosat i altres biocides perillosos en la gestió dels espais verds municipals i per avançar cap una jardineria ecològica. També ho han fet ajuntaments importants com Barcelona, Badalona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú o Sant Cugat del Vallès, entre d’altres.

Però què passa amb el glifosat? El coneixeu? Us el presento.

Qui és el glifosat?

Tal i com s’explica en l’Argumentari glifosat de l’organització Som lo que sembrem, és l’herbicida més utilitzat a tot el món. Mata tota herba que toca (si n’és sensible) impedint que faci la fotosíntesi i afectant a d’altres processos metabòlics essencials per al correcte funcionament del vegetal.

Es va desenvolupar als anys 1970 i es va comercialitzar l’any 1974. L’empresa Monsanto va mantenir les patents fins l’any 2000, i a l’any 2009 esperava la venda d’uns 800 milions de litres d’herbicides basats en el glifosat, un 55% dels quals van ser de Round Up. Actualment, diferents empreses produeixen herbicides, la substància activa dels quals, és el glifosat.

Com ens afecta?

Imagen 2Existeixen estudis científics que posen en evidència que el glifosat suposa un perill per a la salut i per al medi ambient. De fet, el mes de març del 2015, l’IARC, el comitè sobre el càncer de l’Organització Mundial de la Salut, declarava el glifosat com a “probable cancerigendavant les evidències de la seva perillositat. El resum de l’informe pot consultar-se lliurement al següent enllaç.

El glifosat, i especialment la seva marca comercial Round Up (degut a d’altres components que s’afegeixen) ha mostrat una clara toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans. S’absorbeix per la pell i mucoses i pot produir un risc més gran de part prematur, d’avortaments, de desenvolupament de limfomes no-Hodgkin, de mieloma múltimple, de càncer de pell i de pit, i també de malalties renals cròniques i de degeneració neuronal, amb possible incidència sobre la malaltia de Parkinson, entre d’altres.

El glifosat, també té efectes sobre el medi, i és que ha estat detectat freqüentment a l’aire i la pluja, així com a les aigües superficials de regions agrícoles. Un estudi* recent a Catalunya mostra que el 41% de les mostres de freàtics analitzades té un contingut detectable de glifosat, i que en un 68% dels casos la concentració mitjana de glifosat al llarg de l’any és superior al valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC).

I també sobre la producció agrària, ja que el seu ús aporta l’aparició de plantes resistents i, en els cultius on s’aplica pot produir alteració en la composició nutricional, debilitat davant de fongs i malalties dels cultius, entre d’altres.

L’alternativa

I tant. La jardineria ecològica, aquella que s’adapta a les condicions climàtiques i territorials, que no malbarata recursos (estalvi d’aigua i energia), que fomenta la biodiversitat adaptada al medi (amb plantes del territori) i que no suposa un risc ni per a la salut humana ni per a la de l’entorn (utilitzant tractaments naturals o no sistèmics).

Qui permet la seva utilització?

Actualment la Comissió Europea es troba en ple procés de renovació de la llicència  d’aquest herbicida que expira el proper 30 de juny.

Imagen 3Per aquest motiu el Comitè de Plantes, Animals i Aliments, on estan representats els 28 membres de la UE, es va reunir el passat 18 i 19 de maig per deliberar sobre aquesta qüestió i aprovar-ne la renovació per nou anys més amb poques restriccions. Però com que estava clar que no hi hauria una majoria per aprovar-la, no van procedir a la votació i l’han posposat. Això mateix va passar en la reunió del passat 8 de març, quan França, Holanda i altres països va impedir assolir els suports necessaris.

De fet, a mitjans d’abril, el Grup dels Verds va presentar una moció al Parlament Europeu sol·licitant la paralització del permís durant set anys i la prohibició de l’ús particular així com la seva aplicació en zones verdes pròximes a escoles o parcs.

Com podem erradicar el glifosat

Aplicant el principi de precaució, que sempre ha de prevaldre, i tenint en compte les nombroses evidències de la perillositat per la salut i el medi del glifosat, us convido a no fer ús de productes que continguin aquest principi actiu, i a exercir el vostre dret de ciutadana o ciutadà adherint-vos a campanyes que en promoguin la prohibició i/o presentant mocions i instàncies perquè treguin aquest herbicida del vostre ajuntament!