Habitatge en micropobles i comarques rurals

La necessitat:

L’accés a l’habitatge en comarques rurals és un maldecap per les persones que s’emancipen i per aquelles que s’hi volen traslladar. Trobar una casa o pis per a viure-hi és gairebé impossible i molt car, perquè bona part dels habitatges es destinen a segones residències, oallotjaments turístics o simplement estan tancats o necessiten una reforma. Aquest dèficit en l’oferta d’habitatge de compra i de lloguer és una de les principals dificultats per al  repoblament rural.  El mercat lliure d’habitatges no està interessat en les zones rurals i els ajuntaments disposen de pocs recursos per emprendre promocions d’habitatge públic.

L’alternativa:

El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús permet unir els esforços de la iniciativa pública i privada per generar habitatge allà on fa falta, al marge de la lògica especulativa.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús se situa a mig camí entre el lloguer i la compra: la propietat dels habitatges és i sempre serà de la cooperativa, però les persones que hi viuen tenen el dret d’usar-lo com habitatge.. Es tracta d’un model molt més estable que el lloguer i més barat que la compra.

Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús  agrupen les persones amb necessitat d’habitatge, esdevenint-ne sòcies, i les proveeix de l’ús d’un habitatge per a tota la vida o fins que ho desitgin.

Aquest model també s’aplica per rehabilitar habitatges buits o en desús. Actualment existeixen cooperatives que busquen habitatges buits propietat de particulars que no poden assumir-ne la rehabilitació. La cooperativa arriba a un acord amb la propeitat perquè els cedeixi l’ús de l’habitatge a canvi de la seva rehabilitació i l’estipulació d’un lloguer per sota del preu de mercat. Per altra banda, la cooperativa ofereix aquests habitatges rehabilitats les seves sòcies..

També existeixen fórmules d’habitatge cooperatiu dispers i entitats que fan diagnòstics de reparacions prioritàries i faciliten acords de masoveria urbana mitjançant els quals es pot pactar la reforma de l’habitatge a canvi del lloguer..

Qui ens pot ajudar:

Trobem diverses entitats que es dediquen a l’acompanyament, foment, suport i promoció d’habitatge cooperatiu i de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, tant per a persones que busquen habitatge com per administracions o entitats. Alguns exemples:

Sostre Cívic: Cooperativa que fa de paraigües a diversos projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.  www.sostrecivic.coop

La Boqueria: Cooperativa d’arquitectes dedicada a l’impuls i assessorament de projectes d’habitatge cooperatiu, formació en tècniques de rehabilitació i creació de plans locals d’habitatge entre d’altres. https://laboqueria.net/

La Masovera: cooperativa de foment de la masoveria urbana com a eina per a la creació i l’accés a l’habitatge al Camp de Tarragona. https://www.lamasovera.org/

La Dinamo Fundació: Fundació dedicada a l’impuls i assessorament  de projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús www.ladinamofundacio.org

Omplim els Buits: Cooperativa impulsada per la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya que fa de paraigües per projectes de rehabilitació d’habitatges buits www.confavc.cat/cooperativa-dhabitatge-de-lloguer-social-assequible/