Articles de
Gemma Nohales

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Intervenció Ambiental (UB-UAB). Responsable de la coordinació de la Comissió de Residus del COAMB. Coordinadora de Projectes de l’Àrea de Residus i Cicle dels Materials de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Àmplia experiència en gestió de residus incloent matèries com la prevenció, disseny de sistemes de recollida i elaboració de plecs de condicions tècniques i estudis econòmics, models de simulació i anàlisis ambientals, planificació estratègica i avaluació ambiental estratègica de plans de gestió de residus, entre d’altres. Coordinadora del projecte europeu ENPI CBC MED SCOW.